پرداخت خیریه


لطفا مبلغ مورد نظر را جهت پرداخت خیریه به صندوق وارد نمایید.
توجه : حداقل مبلغ قابل پرداخت 10000 ریال می باشد.
* واریز کننده : * مبلغ به ریال :