اساسنامه صندوق قرض الحسنه اتحاد


بسم الله الرحمن الرحیم
من ذي الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً کثيره و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون. (264 - بقره)
کيست که به خدا قرض دهد, قرض نيکو را, تا آن را براي او مضاعف سازد به اضعاف بسيار و خداست که تنگ مي گيرد و يا مي بخشد و بازگشت همه شما به سوي اوست.

ماده 1 : این موسسه به نام صندوق قرض الحسنه اتحاد است که در این اساس نامه اختصارا صندوق نامیده می شود.

ماده 2 : صندوق دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 3 : صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده 4 : مرکزیت اصلی صندوق در شهرستان مرودشت است و صندوق می تواند پس از کسب موافقت و با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران و یا سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر و نمایندگی اعطا نماید.

ماده 5 : موضوع صندوق انجام کارهای عام المنفعه به طور غیرانتفاعی به شرح زیر می باشد:
الف: پرداخت وام های بدون بهره (قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با رعایت موازین شرعی.
ب : دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا
ج: وصول وجوه اسناد امانتی اشخاص .
د : افتتاح حسابهای پس انداز و جاری در بانک های معتبر کشور و یا هر نوع حساب دیگر .
ه : از آن جا که اهداف و فعالیتهای صندوق منحصراً در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و کیفیت آن مطابق با قوانین فقهی و شرعی و مقررات کشوری و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود.

ماده 6 : ارکان صندوق عبارتند از : هیئت امنا – هیئت مدیره – بازرسان که تابع مقررات کلی اساس نامه خواهند بود.

ماده 7 : هیئت امنای صندوق مرکب از 5 نفر است که از سوی موسسین در افتتاح صندوق و پس از افتتاح هر سه سال یک بار در انتخابات مجمع عمومی تعیین می شوند که هیئت امنا بالاترین مقام صندوق می باشند.
تبصره 1 : اعضایی می توانند در انتخابات هیات امنا شرکت کنند که موجودی آن ها حداقل 50 درصد یک سهم کامل در ماه قبل از انتخابات باشد و به سن قانونی رسیده باشند.(یک سهم کامل در ماده 18 تبصره1 بیان شده است) .
تبصره 2: هر عضو مجاز به شرکت در انتخابات هیت مدیره یک رای دارد.

ماده 8 : در صورت استعفا و یا فوت یکی از اعضای هیئت امنا با توافق دیگر اعضای هیئت یک فرد متدین و مورد اعتماد که دارای صلاحیت اخلاقی باشد از اعضای صندوق تا انتخابات بعد به عنوان عضو هیئت امنا انتخاب می گردد.
تبصره ۱ : امتنا یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود که عضو ممتنع کتباً انصراف خود را به هیئت امنا اطلاع دهد و در غیر این صورت با اخطار کتبی هیئت امنا چنانچه ظرف 15 روز عضو مذکور حاضر به ادامه همکاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیئت امنا مستعفی تلقی می گردد و هیئت امنا برای انتخاب جانشین او تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ۲: چنانچه اکثریت هیئت امنا تشخیص دهند که یکی از اعضای هیئت امنا فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است و یا بعداً این تغییر در وی به وجود آید شخص دیگری از اعضای صندوق را که واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با حداکثر آرا تا انتخابات بعدی به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند کرد.

ماده ۹ : هیئت امنا حداقل هرشش ماه یکبار برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه خواهند داد . دعوت از اعضای هیئت امنا به وسیله رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس به عمل خواهد آمد و در موارد ضروری اعضای هیئت امنا یا هیئت مدیره و یا بازرسان می توانند هیئت امنا را دعوت کنند .
تبصره ۱ : جلسه هیئت امنا با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

ماده ۱۰ : تصمیمات هیئت امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۱ : وظایف و اختیارات هیئت امنا عبارتند از :
رسیدگی به تراز نامه و بیلان، استماع گزارش بازرسان ، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق ، اصلاح اساس نامه صندوق و تعیین زمان انحلال صندوق در صورت لزوم.

تبصره ۱ : تعداد اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره با توجه به تعداد اعضای صندوق توسط هیئت امنا قابل تغییر می باشد.
تبصره ۲ : هیئت امنا باید از بین خود و یا اعضای صندوق 3 نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره و یک نفر از بین اعضای صندوق را به عنوان بازرس انتخاب نماید

ماده 12 : بازرس باید درباره ی صحت صورت دارایی و عملکرد صندوق و درباره ی صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امنا گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید
تبصره ۱ : در صورت فوت و یا استعفا و یا معذوریت بازرسی اصلی یا صلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 13 :بازرس می تواند در هر موقع و به هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امنا را بنماید.

ماده14 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:
تبصره ۱ : صاحبان امضاء شامل رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد که کلیه اسناد اوراق بها دار و تعهد آور با امضاء این دو شخص معتبر می باشد.
تبصره ‌2: هیئت مدیره باید در نخستین جلسه خود که حد اکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیئت امنا تشکیل خواهد شد از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئيس انتخاب نمایند .
تبصره 3: جلسه هیئت مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود که حداقل با حضور دو سوم اعضا تشکیل شود . هر گونه تصمیم با رأی موافق اکثریت مطلق هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره4: هیئت مدیره باید از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضاء دارد.
تبصره 5 : دوره ی مدیریت مدیر عامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ولی در هر حال انتخاب مجدد او بر طبق مقررات این اساس نامه بلا مانع است.
تبصره 6: مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام و یا معاون انتخاب نموده و با مسئولیت کامل تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به او یا هر یک از کارمندان صندوق تفویض نماید.

ماده 15 : هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنان از سوی هیئت امنا تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 16 : سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پ‍ایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
اولین سال مالی صندوق از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند ماه همان سال است

ماده 17: کلیه امور مالی صندوق از قبیل ثبت نام، تکمیل موجودی، پرداخت شارژ و قسط ماهیانه ،پرداخت زودتر از سر رسید و تقاضای وام ها و ... از طریق سامانه رسمی اینترنتی صندوق به آدرسwww.etehadweb.ir انجام میگیرد.

ماده 18 : هر عضو باید مبلغی را به صورت ماهیانه به عنوان حق شارژ به صندوق پرداخت نماید که این مبالغ به موجودی فرد در صندوق اضافه می گردد.
تبصره ۱ : میزان حق شارژ ماهیانه مبلغ سیصد هزار ریال می باشد که با تشخیص هیئت امنا می تواند افزایش ‍پیدا کند .
تبصره 2: میزان حق شارژ ماهیانه بر اساس تعداد سهم عضو مشخص میگردد. چنانچه موجودی عضو برابر یا کمتر از یک سهم باشد ، یک شارژبه او تعلق میگیرد و با افزایش تعداد سهام تعداد شارژ ماهیانه نیز افزایش خواهد یافت .
تبصره 3: شارژ ماهیانه به اعضای جدیدی که تسهیلات دریافت ننموده اند تعلق نمیگیرد. این اعضا میتوانند مبلغ مورد نظرشان را به عنوان تکمیل موجودی پرداخت نمایند.

ماده 19: میزان موجودی هر عضو میتواند از حداقل پانصد هزار ریال تا سقف پنج سهم کامل باشد.
تبصره 1: یک سهم کامل معادل موجودی یک سهم اعضای موسس است که هر ماه مبلغ شارژ ماهیانه به آن اضافه میگردد.
میزان یک سهم کامل در سایت صندوق برای هر ماه نمایش داده میشود.

ماده 20 : جهت دریافت تسهیلات هر عضو باید پس از تسویه حساب وام قبلی خود، در سایت صندوق فرم مربوط به تقاضای وام را تکمیل کرده که درصورت تایید هیئت مدیره ،سه ما بعد از تاریخ درخواست در اولویت دریافت وام قرار میگیرد.
تبصره 1 : به اعضا جدید ، 3ماه پس از تکمیل فرم تقاضای وام و تایید آن توسط هیئت مدیره ، معادل 2 برابر موجودی زمان درخواست تسهیلات تعلق میگیرد. میزات تسهیلات در دورهای بعدی 2/2 برابر موجودی عضو در صندوق می باشد.
تبصره 2 : تسهیلات عضوی که بیش از یک سهم کامل در صندوق دارد ، بنا بر تعداد سهم عضو، در دو یا سه ماه متوالی به ایشان اعطا میشود.
تبصره 3 : میزان تسهیلات دریافتی به اعضا در صورت تشخیص هیئت امنا می تواند از 2/2 برابر موجودی بیشتر شود .

ماده 21 : ‍پرداخت تسهیلات توسط هیئت مدیره و با صدور چک از حساب جاری صندوق انجام می شود .

ماده 22 : اگر عضوی که تسهیلات به ایشان تعلق می گیرد متقاضی دریافت تمامی مبلغ تسهیلات نبود ، می تواند در دوره های بعدی اعطا وام ، 50 درصد مبلغی از تسهیلات را که در دوره قبلی استفاده نکرده است، به درخواست وام جدید خود اضافه نماید.

ماده 23 : گیرنده تسهیلات جهت ضمانت وام دریافتی باید سفته ای به میزان مبلغ تسهیلات به هیئت مدیره ارائه دهد وپشت سفته توسط یکی از اعضاء ، امضاء و ضمانت گردد. در صورت عدم تحویل مدارک لازم تا پانزده روز قبل از زمان اعلام شده جهت پرداخت وام ، به منزله انصراف از دریافت تسهیلات از سوی عضو بوده واولویت ایشان به ماه بعد تغییر خواهد کرد.
تبصره ۲ : بازپرداخت اقساط و حق شارژ ماهیانه توسط اعضا باید در ابتدای هر ماه شمسی صورت گیرد.
تبصره 3 : تعداد اقساط 30 ماه یا کمتر میباشد که با تصمیم هیئت امنا می تواند افزایش یابد.

ماده 24 : اگر عضوی در زمان مقرر اقساط و حق شارژ ماهیانه خود را پرداخت ننماید،علاوه بر این که مشمول جریمه دیر کرد میشود با تصمیم هیئت مدیره پس از یک نوبت تذکر کتبی در صورت ادامه بد حسابی در دوره های بعدی اعطای تسهیلات شرکت داده نمی شود و در اولین زمان ممکن با ایشان تسویه حساب می گردد.

ماده 25 : جهت انصراف از صندوق عضو متقاضی باید درخواست کتبی خود را به هیئت مدیره ارائه کند که در صورت نداشتن بدهی به صندوق حداکثر ‍پس از سه ماه با ایشان تسویه حساب می گردد.
تبصره ۱ : جهت تسویه حساب با عضو متقاضی انصراف از صندوق مبلغ یک درصد از موجودی ایشان به عنوان کارمزد کسر گردیده و ما بقی طی چک به ایشان استرداد می گردد.
تبصره 2 : اگر عضو متقاضی انصراف بیش از دو سهم در صندوق داشته باشد . موجودی ایشان در دو یا سه فقره چک در ماهای متوالی به ایشان استرداد میگردد.

ماده 26 : انحلال و تسویه :
چنانچه به عللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیئت امنا با اکثریت چهار پنجم مجموع آرا، 5 نفر را از بین خود و یا اعضای صندوق به عنوان هیئت تسویه انتخاب می نماید.

ماده 27 : هیئت تسویه ‍پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و تعیین دارایی مسلم ، اعم از منقول و غیر منقول و وصول مطالبات باقی مانده دارایی صندوق را مشخص می نمایند .

ماده 28 : دارایی صندوق شامل موجودی اعضاء و هدایا و امانات و همچنین سود معاملات احتمالی و گردش حساب صندوق می باشد .موجودی اعضا و سود حاصله پ‍س از کسر هزینه های صندوق به نسبت موجودی اعضاء بین اعضاء تقسیم می شود.
تبصره ۱ : اماناتی که به صورت نقدی در صندوق موجود می باشد باید عیناً به صاحبانشان باز گردانده شود و هدایایی که به عنوان خیریه به صندوق پرداخت شده است باید با تصویب هیئت امنا به یکی از مراکز خیریه واگذار گردد.
تبصره ۲ : سود حاصل از معاملات احتمالی و گردش حساب صندوق به اعضایی تعلق می گیرد که حداقل 3 سال قبل از تاریخ انحلال صندوق ، عضو صندوق بوده باشند.

ماده 29 : این اساس نامه در 29 ماده و 27 تبصره تنظیم گردیده و اعضای هیئت امنا می توانند جهت تکمیل و تصحیح آن اقدام نمایند که تغییرات احتمالی باید در اولین مجمع عمومی که برگزار می گردد به اطلاع اعضای صندوق برسد.

من الله توفیق